222cc

222cc

结实大有剪红纱花,茎高三尺,叶旋覆。八九月抽茎,结小长穗。

 据二说,则积雪草即胡薄荷,乃薄荷之蔓生者尔。重者二日根烂出,轻者一日出。

予按既效方治诸淋,用剪金花十余叶煎汤,遂令服之。 痈疽疔肿∶一切无名肿毒。

春初生苗,深冬始初时叶布地生,似菘菜叶而狭长,有锯齿,绿色,面深背浅。但鸡冠花穗或有大而扁、或团者。

曰∶蘩之丑,秋为蒿。大抵血滞则生疮,肝主藏血,决明和肝气,不损元气也。

 此物生血,乃治瘰之圣药也。其穗圆长而尖者,俨如青葙之穗;扁卷而平者,俨如雄鸡之冠。

Leave a Reply