18acg绅士官网

18acg绅士官网

 风湿热盛,若误以火熏蒸强汗,火旺津亡,则发黄色,螈惊痫也。因以但欲养于阳热者,此又不知易象言阴阳体用之道以为教,非言一身寒热之阴阳也。

 厥逆不回,至七、八日即通,身肤冷而躁,无暂宁时者,名为脏厥,为阴邪盛极,真阳飞越也,凡厥逆而甚者,多无脉,服四逆、白通等汤,脉微续者,真阳渐复也,脉暴出者,回光反照也。 言禁冷振栗反寒战也。

夫恐极而战者,经言五志过极则劳伤本脏,恐为肾。无汗河间两解法,有汗清下早当寻,失治昏狂诸热至,无证随经以意神。

不已,用麝香煎汤服半盏,立止。三阳经头痛,法当从三阳治也。

盖人身以血气为主,病痈之人,气血潮聚一处为脓,若脏腑不固,必元气泄而血愈寒难愈。厥,谓厥冷也。

 本世传名太白散,俗恶性寒,葱易得之贱物,而又不明《素问》造化之理,故不取,本草神验之言,而多不用焉。莫若仲景法,对证以药致之,则免致强劫不开,而反误人生命也。

Leave a Reply